Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

The adventures of Bunny and Ko part 1 / de avondturen van Konijn en Ko deel 1

But let me start with my own recent adventures!
Last Friday I had my first English examn, in a church in The Hague (nothing religious about the examn but appearently they had rented the place for the occasion). After the examn the answers get published on the internet so I have a pretty good idea (although I'm not a 100% sure) that I got a 8,5 out of 10.
That same evening we watched the finale of LOST. This season wasn't as good as earlier seasons but we still enjoyed it and are sad that it ended!

Maar laat me beginnen met mijn eigen recente avonturen!
Afgelopen vrijdag had ik mijn eerste examen voor Engels, in een kerk in Den Haag (niks religieus aan het examen, blijkbaar hadden ze de ruimte voor dit doel gehuurd). Na het examen worden meteen de antwoorden gepubliceerd en ik heb waarschijnlijk een 8,5.
Die zelfde avond keken we de finale van lost. Dit seizoen was niet zo goed als eerdere seizoenen maar we keken toch met plezier en vinden het jammer dat het afgelopen is!

On Saturday I went to Revlie's workshop. Fun! We made a mini album, I got a good start and afterwards did some work on it on my sewingmachine (which is still at Wilma and Fred's, Wilma and I need to plan a few more lessons, then I'll be able to bring it home with me and use it on my own).

Op zaterdag ging ik naar Revlie's workshop. Leuk! We maakten een minialbum, ik ben een aardig eindje gekomen en heb er achteraf nog wat aan gewerkt op m'n naaimachine (die nog steeds bij Wilma en Fred staat, Wilma en ik moeten nog een paar lessen plannen, dan kan ik hem daarna mee naar huis nemen als ik klaar ben om hem zelfstandig te gebruiken).

On Sunday I went to the Park with Francien to see Donderelf perform.

Op zondag ging ik met Francien naar het park om een optreden van Donderelf bij te wonen.

That evening Ko came to stay with us while his people are on vacation.

Die avond kwam Ko bij ons logeren, zijn mensen zijn op vakantie.

Ko is a big sweet whimp. He wanted to stay in his cage all evening while Aafje was running around, made me wonder which was the cat and which was the bunny ;-)
I had been afraid of Aafje being angry and jealous (this is the first time we have brought a cat into the house since Indi died) but she has been very sweet towards Ko, trying to befriend him and not scare him. He was scared anyway, although it seems he is less afraid of Aafje than of us. But trust me, this cat would be afraid of a mouse ;-)

Ko is een groot lief watje. Hij wilde de hele avond in zijn hokje blijven terwijl Aafje rondrende. Ik ging me afvragen wie het konijn was en wie de kat ;-)
Van te voren was ik bang dat Aafje boos en jaloers zou zijn (dit is de eerste keer dat er een kat in huis is sinds Indi doodging) maar ze is heel lief tegen hem en probeert vriendjes te worden zonder hem bang te maken. Ondanks dat was hij toch bang, maar wel minder voor Aafje dan voor ons. Maar geloof me, deze kat zou bang zijn voor een muis ;-)

This morning I found him hiding under the curtain. His paw came from underneath it and because the curtains don't reach all the way to the floor a few inches of him were showing, but he seemed under the impression that he was hiding well ;-)

Vanochtend had hij zich verstopt onder het gordijn. Zijn poot stak er onder vandaan en aangezien de gordijnen niet tot de grond komen was hij deels zichtbaar, maar hij leek het idee te hebben dat hij zich goed verstopt had ;-)

I had to get up really early to be in time for my second English examn. This morning I had to write a letter so I have no idea what mark I will get, but it felt like it went well. When I was almost home I remembered turning in my mobile phone before the examn, and forgetting to pick it up afterwards. I called them when I was home but they wouldn't send it to me so I had to go back to pick it up :-/ I had had only half the amount of sleep I needed so when I got home the second time I fell asleep, fortunately no renovating neighbours for once!
As for Ko, Maarten wanted to use the vacuumcleaner and I figured being carried out of the room would not be fun but much better than hiding in a corner while the big sucking monster was coming to get him. I took him to the bedroom and he let me sit next to him and pet him and he even washed a little. He's slowly getting a bit less scared. And now he's hiding under the bed.

Ik moest heel vroeg op vanochtend om op tijd te zijn voor mijn tweede examen voor Engels. Deze keer moest ik een brief schrijven dus ik heb geen idee watvoor cijfer ik krijg, maar het ging wel goed geloof ik. Toen ik bijna thuis wa sbedacht ik me dat ik voor het examen m'n mobieltje had ingeleverd en later was vergeten het op te halen. Thuisgekomen heb ik gebeld maar ze wilden het niet opsturen dus ik moest het gaan halen :-/ Ik had maar de helft van de hoeveelheid slaap gehad die ik nodig had dus toen ik de tweede keer thuis kwam viel ik in slaap, gelukkig een keer geen klussende buren!
Wat Ko betreft, Maarten wilde stofzuigen en ik bedacht dat de kamer uitgedragen worden niet leuk was maar wel te verkiezen viel boven in een hoekje wegkruipen terwijl het zuigende monster op je afkomt. Ik nam hem mee naar de slaapkamer en daar mocht ik naast hem zitten en aaien, en hij waste zich zelfs even. Hij wordt langzaam iets minder bang. En nu heeft hij zich onder het bed verstopt.


Me in front of the church where the examns were.
Ik voor de kerk waar de examens waren

Geplaatst op 31-05-2010.
Meer berichten over

Reactie van 1

1

Reactie geplaatst op 2014-03-22.

Reactie van 1

1

Reactie geplaatst op 2014-03-22.

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.