Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Sweden day 7 / Zweden dag 7

On June 14 we headed up Lilleberget in the morning; a hill with a viewtower on the edge of Arvidsjaur.

Op 14 juni beklommen we 's ochtends Lilleberget; een heuvel met uitkijktoren aan de rand van Arvidsjaur.


The weather was wet and the fog almost made the hills invisible.
Het weer was nat en de mist maakte bijna de heuvels onzichtbaar.


To the right is Lilleberget
Rechts zie je Lilleberget


the viewtower / de uitkijktoren


The benches were wet and we were attacked by many, many musquitos.
De bankjes waren nat en we werden aangevallen door vele, vele muggen.


The view was pretty good though!
Maar het uitzicht was goed!


We saw these several times, is it a rack for ski's or something?
We zagen dit soort rekken een aantal keer, zijn ze voor ski's of zo?


Back at the lodge Anita got us a few games to play while we dried up inside.
Terug in de lidge gaf Anita ons was spelletjes om te spelen terwijl we binnen opdroogden.


Later we headed out to the supermarket to get some lunch, which we ate at a busstop.
Later haalden we lunch bij de supermarkt, we aten het op in een bushalte.


Anita gave us a lift to the trainstation, it has a nice old fashioned waitingroom.
Anita gaf ons een lift naar het station, waar een aardige ouderwetse wachtkamer is.


On our way up north, to Gällivare. Or were we?
Op weg naar het Noorden, naar Gällivare. Of toch niet?


About 20 minutes after departure from Arvidsjaur we felt a hump and traindriver Bo was really working the breaks. We quickly realised it was a derailment and Maarten took this pick before we came to a stop. Fortunately the train was still standing upright and no one was hurt.
Ongeveer 20 minuten na vertrek uit Arvidsjaur voelden we een hobbel en machinist Bo trapte flink op de remmen. We hadden heel snel door dat het een ontsporing was en nog voor we stilstonden nam Maarten deze foto. Gelukkig stond de trein nog overeind en raakte er niemand gewond.


We were standing still in the middle of nowhere; no roads or houses to be seen. There was some smoke coming from the train but I figured it was just the overheated breaks and it was soon over. Maarten was the first to get out of the train to check the damage on the train and the track. Me and some other passengers followed a little behind. As you can see some of the wheels were next to the track.
Vanaf de plek waar we stilstonden waren er geen wegen of huizen te bekennen. Er kwam wat rook van de trein maar ik denk dat dat gewoon de oververhitte remmen waren, het hield snel op. Maarten was als eerste uit de trein om de schade aan de trein en het spoor te bekijken, even later gevolgd door mij en anderen. Zoals je kunt zien stond een deel van de wielen naast de rails.


Traindriver Bo (who's walking towards Maarten in this photo to put a sign up further along the track as a warning for other trains) later said that a piece of the track was just missing. The train driving next to the rails with several wheels caused more damage. Pieces of rails and wood were scattered all over the place.
Machinist Bo (die hier op Maarten af komt lopen om verderop een waarschuwingsbord voor andere treinen neer te zetten) zei later dat een deel van de rails stomweg verdwenen was. Het rijden van een deel van de treinwielen naast de rails berokkende nog meer schade aans rails en vooral de houten spoorbielsen. Stukken rails en hout lagen her en der verspreid.


We were stranded on a pretty location! Finally a chance to take photo's of the forest without the train moving ;-)
We waren gestrand op een mooie plek! Eindelijk een kans om foto's van het bos te maken zonder dat de trein bewoog ;-)

We realised pretty quickly that we had to change our plans. There would be no trains up north, definately not today, probably not for days. And since I couldn't do the whole line in one day (too exhausting) and there would be no trains during midsummernight, we quickly came up with a back up plan to go to Trondheim. Lena the guide made sure our reservation for this night was cancelled.

We begrepen al vrij snel dat we onze plannen zouden moeten wijzigen. Er zouden geen treinen naar het noorden gaan, zeker niet vandaag, waarschijnlijk ook de komende dagen niet. En aangezien de hele lijn in één dag afreizen te vermoeiend voor me zou zijn en er met midzomernacht ook al geen treinen zouden rijden, bedachten we al snel een back-up plan om naar Trondheim te gaan. Lena de gids regelde dat ons verblijf voor deze avond geannuleerd zou worden.


Much quicker than we had expected, after only 1,5 hours, this cute old train came to our rescue. We had to walk on the tracks with our bagage and climb on board.
Veel sneller dan we hadden verwacht, al na anderhalf uur, kwam dit schattige oude treintje ons redden. We moesten met onze bagage over het spoor lopen en aan boord klimmen.


We drove to the nearest road, where a bus was waiting for the passengers to take them all the way up north. Great service (they would arrive only a couple of hours late) but with my stomach-disorder I'm not a fan of busses and it would have been a long long drive. So arrangements were made for us and a German couple to go back to Arvidsjaur. But not just yet!
We reden naar de dichtstbijzijnde weg, waar een bus op de passagiers wachtte om ze naar het noorden te brengen. Prima service (ze zouden zo maar een paar uur vertraging oplopen) maar met mijn maag-afwijking ben ik geen fan van bussen en het zou een lange, lange rit geweest zijn. Dus werd voor ons en een Duits stel geregeld dat we terug konden naar Arvidsjaur. Maar niet meteen!


On our way to the road we had encountered a group of railwayworkerswalking towards the place of the accident. Now the orange train, with us on board, went back there and picked the workers up on the way. We stopped close to the hole and they went (with Maarten and the Germans on their tail) to assess the damage to the track and the train.
Op weg naar de weg waren we een groep spoorwegwerkers tegengekomen die op weg waren naar de plaats van het ongeluk. Nu ging het oranje treintje, met ons aan boord, terug daarheen, en onderweg pikten we de werkers op. We stopen in de buurt van het gat en ze gingen (met Maarten en de Duitsers er achteraan) op pad om de schade aan spoor en trein op te nemen.


I stayed behind. / Ik bleef achter.


A while later we went back to the road and the railwayworkers gave us and the Germans a lift back to Arvidsjaur. We had contacted Anita and fortunately she had a room available. So we ended the day where we had started it, at the Lapland Lodge, in Arvidsjaur...
Een tijdje later gingen we terug naar de weg en de spoorwegwerkers gaven ons en de Duitsers een lift terug naar Arvidsjaur. We hadden al contact opgenomen met Anita en gelukkig had ze een kamer voor ons vrij. Dus we eindigden de dag waar we hem begonnen waren, in de Lapland Lodge, in Arvidsjaur...

Geplaatst op 17-09-2009.
Meer berichten over

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.