Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

In May/Mei...

Wilma managed to save our washingmachine after something had gotten stuck.

Wist Wilma onze wasmachine te redden nadat er iets klem was komen te zitten.

Bookstore De Sleghte in The Hague gave 50% discount on every second book. I had been oogling the album paleographicum XVII provinciarum for a while, a dictionary of medieval Dutch had been on my wishlist for years and would be useful with the album paleographicum, I had a hopelessly outdated version of the 'green booklet'; one of the standard books on Dutch grammar and spellingrules I need for my work as an editor, and I had been wanting a book on Bauhaus since last year. A succesful hour of shopping, without any too spontaneous impulsbuys ;-)

Had De Sleghte in Den Haag een uitverkoop waarbij elk tweede boek voor de halve prijs ging. Ik had al een tijdje een oogje op het album paleographicum XVII provinciarum, een middelnederlands woordenboek is daar wel erg handig bij en stond sowieso al jaren op m'n verlanglijstje, mijn groene boekje was hopeloos verouderd en voor m'n redactiewerk is het toch wel erg handig, en ik wilde sinds vorig jaar graag een boek over Bauhaus. Geslaagd winkeluurtje dus, zonder al te spontane impulsaankopen ;-)

I had several meetings with my fellow editors E. and E. for Lees ME (the magazine of the ME/cvs-vereniging; our ME/cfs patient organisation) I'm starting to get into my groove and am slowly more able to make myself useful. The work I did contained writing an article for the upcoming issue, meeting up with G. in Leiden (useful and enjoyable!) about het articles for the magazine, and brainstorming with the other editors about how we can improve things or make them easier.

Hadden we meerdere redactievergaderingen voor de Lees ME (patiëntenblad van de ME/cvs-vereniging) met E. en E.. Ik begin langzaam een beetje ingewerkt te raken en kan me een beetje nuttig maken. Zo werkte ik aan een artikel voor het volgende nummer en overlegde ik met G. in Leiden (nuttig čn gezellig!) over haar artikelen voor het blad. Verder brainstormen we als redactie over hoe we dingen kunnen verbeteren of makkelijker kunnen maken.

I took care of Wilma and Fred's ill bunny Ilse for a couple of days. She had fallen ill while W+F were out of town for important matters for a couple of days. Poor Ilse isn't exactly a cuddly bunny and despised being held for medicine and feeding, and she and her friend Google missed each other terribly. Fortunately I'm able to report that Ilse is doing fine again and they are reunited in their huge bunnyvilla outside. A couple weeks later 'Ilse' presented me with a thank-you gift:

Zorgde ik een paar dagen voor konijntje Ilse van Wilma en Fred. Ze was ziek terwijl W+F voor iets belangrijks elders verbleven. Arme Ilse is niet bepaald een knuffeldiertje en vond het erg naar om vastgehouden te worden voor medicijnen en voederen, en zij en haar vriendje Google misten elkaar vreselijk. Gelukkig kan ik melden dat Ilse inmiddels opgeknapt is en ze weer bij elkaar zitten in hun grote konijnenvilla buiten. Ik kreeg een paar weken later een cadeautje 'van Ilse' als bedankje:

I went to Eindhoven for an instruction day on philosophy. Interesting and teacher Jeroen Vanheste managed to bring it well. Before class I had a drink with Marit in front of a café, it's beginning to become a ten-monthly habit ;-) After class I visited R., who had prepared a nice meal for me.

Ging ik voor een begeleidingsdag filosofie naar Eindhoven. Interessant en docent Jeroen Vanheste wist het boeiend te brengen. Vooraf dronk ik wat met Marit op een terrasje, het begint een 10- maandelijkse gewoonte te worden ;-) Achteraf ging ik langs bij R., die lekker voor me had gekookt.

We went out for dinner with co-workers of Maarten and some significant others at Sint Joris en de Draeck at the Koningsplein in The Hague. In '99 and '00 I lived nearby but I had never entered the place. Nice and tasty!

Gingen we met collega's van Maarten + aanhang uit eten bij Sint Joris en de Draeck aan het Koningsplein in Den Haag. Ik heb er in '99 en '00 vlakbij gewoond maar had er nog nooit gegeten. Gezellig en smakelijk!

I attended the yearly Regionday West of the faculty of Cultural Studies of the OU. The thema was collecting, with an opening lecture by Leonieke Vermeer about the National Museum. I had also chosen a philosophical lecture by Tom van Dorp and a lecture on three collectors of (amongst other things) Italian art by Arjan Vader. Interesting and it was fun to chat with several people. Last year I attended this day and back then I only knew one person, whom I only encoutered the moment she was leaving. Now I know what to expect, I'm comfortable, and I meet several acquaintances, expected and unexpected.

Woonde ik de jaarlijkse regiodag west van de faculteit cultuurwetenschappen van de OU bij. Het thema was verzamelen, met een openingslezing van Leonieke Vermeer over Het Nationale Museum. Ik had ook gekozen voor een filosofische lezing van Tom van Dorp en een lezing over drie verzamelaars van o.a. Italiaanse kunst door Arjan Vader. Interessant en ook gezellig want bij kunnen praten met een aantal mensen. Vorig jaar bezocht ik ook zo'n dag en toen kende ik maar één van de aanwezigen, die ik pas zag op het moment dat ze vertrok. Nu weet ik wat ik kan verwachten, voel ik me op m'n gemak, en kom ik allerlei kennissen tegen, verwacht en onverwacht.

I attended a benefit meeting organised by Sonja Silva on World ME-day. There were several people I knew from the patient organisation ME/cvs-vereniging and I met some new people. There were speeches by several people and there was music. I was so exhausted from my busy week that I managed to fall asleep on R's shoulder during the pretty loud concert. I travelled back home with G.. I mostly enjoyed meeting up with people!

Woonde ik een door Sonja Silva geörganiseerde benefietmiddag bij in het kader van Wereld ME-dag. Er waren een aantal bekenden van de ME/cvs-vereniging en ik ontmoette wat nieuwe mensen. Er waren praatjes van een aantal mensen en er was muziek. Ik was alleen zo moe van de drukke week dat ik het presteerde om tijdens het toch luide concert een tijdje in slaap te vallen op R's schouder. Teruggereisd met G.. Ik vond het vooral erg gezellig!


Cupcake found some friends, supporting the good cause by wearing the blue ME-ribbon.
Cupcake vond wat vriendjes, die de goede zaak steunden door het blauwe ME-lintje te dragen.

After a day of work at Meermanno I met up with K. to talk philosophy. Afterwards we had dinner at Vapiano with D., R. and W.. It was freaky busy, you have to stand in line to order and then they prepare your meal in front of you while you wait. It made me feel like I was visiting a McDonalds for grown-ups. It lacked ambiance but the price was right and the food tasted well. Then we went to Het Nationale Toneel (national theatre) where we saw the play 'Little Eyolf', an interpretation of the play by Ibsen. Artistic. Not that fantastic but I don't reget I went. The next theatre- outing is being planned.

Had ik na een dagje werken bij Meermanno een studieafspraak met K. ivm filosofie. Vervolgens aten we met D., R. en W. bij Vapiano. Het was er freaky druk, je moet in de rij staan om je eten te bestellen, dat dan terwijl je wacht voor je wordt bereid. Het gaf me het gevoel van McDonalds voor grote mensen zeg maar, niet bepaald sfeervol. Maar wel betaalbaar en het eten smaakte best. Toen door naar Het Nationale Toneel waar we de voorstelling 'Kleine Eyolf' zagen, naar een stuk van Ibsen. Apart. Ik was niet razend enthousiast of zo maar heb geen spijt dat ik gegaan ben. Het volgende toneeluitje is al in voorbereiding.

Except as a volunteer, I also spend a couple our at Museum Meermanno to see the exhibition 'Mine looks better!'

Bracht ik behalve als vrijwilliger ook een paar uur als bezoeker in Museum Meermanno door om de tentoonstelling 'Die van mij is mooier' te bezoeken.

Francien held a sort of birthday.housewarming finner, expect Maarten and me T+L and R, were there. She had cooked well!

Gaf Francien een soort verjaardags/housewarmingsetentje, behalve Maarten en ik waren T+L en R. er. Ze had lekker gekookt!

On 19 May we travelled to Amersfoort for the spring meeting of the ME/cvs-vereniging. Exhausing, such a meeting, but most of all enjoyable! M and L had brought apple pie and there were juices and cookies, all food allergies and intolerances were tended to!

Reisden we op 19 mei af naar Amersfoort voor de voorjaars ALV van de ME/cvs-vereniging. Vermoeiend zo'n vergadering maar vooral ook erg gezellig! M en L hadden voor appeltaart gezorgd en er waren sapjes en koekjes, aan alle voedselallergiën en intoleranties was gedacht :-)


This is what happens when I get too close with my snooze-button. Using the posterdisplay as a mirror whilst combing my hair at the trainstation...
Dit is wat er gebeurt als ik te intiem word met m'n snoozeknop. Ik gebruik hier het posterglas als spiegel om op het station m'n haar te kammen...

On 20 May Martijn and I were supposed to hike from Baarn to Hilversum. We hadn;t seen each other since December, our appointment in March had to be cancelled because I got ill. This time as well things didn't go as planned: a heavy downpour of rain and my lack of a raincoat made the circumstances for hiking somewhat less suitable. On top of that, all raincoatstores in Utrecht were closed. We decided to go to Amsterdam, where we walked around, shopped (without getting grumpy!) and crashed at Starbucks for an hour. Off course, as soon as I had found a raincoat, the weather improved drastically. The next attempt for a hike is already planned, hopefully three time's a charm. Tijn, I owe you, not every man has the patience to wait for his ex in a lingerie store for 20 minutes ;-)

Zou ik op 20 mei met Martijn van Baarn naar Hilversum gaan wandelen. We hadden elkaar al sinds december niet gezien, onze afspraak in maart moest ik afzeggen omdat ik ziek was. Ook nu ging het niet helemaal zoals gepland: een heftige regenbui en mijn gebrek aan een regenjas maakten het een wat minder geschikt moment voor een wandeling. Bovendien waren in Utrecht ook nog eens alle regenjaswinkels dicht. We besloten toen maar naar Amsterdam te gaan, waar we rondwandelden, winkelden (zonder chagrijnig te worden!) en een uurtje bij Starbucks crashten. Natuurlijk werd het prima weer zodra ik een regenjas had gevonden. De volgende poging tot een wandeling staat al gepland, hopelijk is driemaal scheepsrecht. Tijn, I owe you, niet elke man heeft het geduld om 20 minuten op z'n ex te gaan zitten wachten in een lingeriewinkel ;-)


Tijn, Think & Thorbecke

I worked at several things at Meermanno. The most notable being a visit to one of the depots. I hadn't been there before and found that it contained many beautiful books (and a lot of chores!).
I was presented with two books (as did my fellow volunteers):

Heb ik me bij Meermanno met verschillende dingen beziggehouden deze maand. Het meest vermeldenswaardig was een tripje naar een van de depots. Ik was daar nog niet eerder geweest en er bleek veel moois (en veel werk!) te vinden.
Ik kreeg (net als mijn medevrijwilligers) twee boeken cadeau:

I spotted chicks (and a swing!) along the Hofvijver:

Spotte ik kuikens (en een schommel!) langs de hofvijver:

We went on a three-day road trip to the north of the Netherlands. We visited Schokland, Wolvega (hi Frank, Nicolette and Danja!), Bourtange, Dokkum, Hebebeintum and the Afsluitdijk. More on this later. Someday ;-) It was good to take a break together.

Gingen we op een driedaagse road trip naar het noorden van Nederland. We bezochten Schokland, Wolvega (hoi Frank, Nicolette en Danja!), Bourtange, Dokkum, Hegebeintum en de Afsluitdijk. Later meer. Ooit ;-) Het was leuk er even uit te zijn samen!

Danja and I visited Beeld en Geluid in Hilversum.

Bezocht ik met Danja Beeld en Geluid in Hilversum.

In film house Lumen in Delft (that has two auditoriums, a nice atmosphere and where every movie gets a short introduction, end of commercial ;-) But seriously, a nice cinema!) we saw the movie Intouchables.

Zagen we in Filmhuis Lumen in Delft (waar twee zalen zijn, de sfeer prettig is en elke film een korte introductie krijgt, einde reclamepraatje ;-) maar serieus: prettige bios!) zagen we de film Intouchables.

We had, per Maarten's request, 'grandpa's salad', thus named because it was once prepared by my great grandfather to feed a whole lot of family members. It contains: cubes of ham, hotdogs cut to pieces, pickled onions, pickled gherkins, and hardboiled eggs. I left out the tomato. I mixed in the mayonaise, you could also apply it more decoratively.

Aten we op Maartens verzoek weer eens 'opa's salade', zo genoemd omdat deze salade ooit bereid werd door m'n overgrootvader toen er flink wat familieleden gevoederd moesten worden. Er zit in: hamblokjes, in stukjes gesneden knakworst, zilveruitjes, stukjes augurk, en hardgekookt ei. Eigenlijk hoort er ook nog tomaat door. Ik heb de joghonaise erdoor geroerd, met nette toefjes mayo ziet het er wat appetijtelijker uit.

I received my new studybooks:

Kreeg ik m'n nieuwe studievakken binnen:

And then there were some visits like with grandpa and grandma, R., and another R. came to have an Indian dinner with is. It was a full month, too full really, my body is protesting and I didn't get to spend enough time studying. But most of all it was a good month!

En dan waren er ook nog wat gezelligheidsbezoekjes zoals bij opa en oma, bij R., en een andere R. kwam Indiaas eten bij ons. Het was een erg volle maand, te vol eigenlijk, m'n lichaam vond het wat teveel en ik ben te weinig aan m'n studie toegekomen. Maar vooral ook een erg leuke maand!


Maarten & Luka @ W+F's

Geplaatst op 02-06-2012.
Meer berichten over

Reactie van 1

1

Reactie geplaatst op 2014-04-07.

Reactie van 1

1

Reactie geplaatst op 2014-04-07.

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.