Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

In February / In Februari...

I studied Ancien Régime; Europe 1450-1800, and Philosophy. Alone and in the company of fellow students, from books and lectures.

Studeerde ik Ancien Régime: Europa 1450-1800, en filosofie. Alleen en in het gezelschap van medestudenten, uit boeken en door het bijwonen van lezingen.

Winter came 'round. We walked on the ice at the park while Francien iceskated. On the 7th I saw people iceskating on the Hofvijver (the pond next to our main governmentbuildings).

De winter brak door. We liepen over het ijs in het park terwijl Francien schaatste. Op de 7e zag ik mensen schaatsen op de Hofvijver.

I went to see R. in Leiden on his birthday. We had a nice afternoon; he treated me to lunch and we visited Museum de Lakenhal, where we saw an exhibition on De Stijl (the magazine by that name was founded in Leiden in 1917 by Theo van Doesburg) and several local artists from that period that were or weren't influenced by/part of it. There was also an exposition with paintings by Willem van der Nat, and we saw the regular collection of paintings. It's nice to bring other people along to a collection I'm already familiar with, they help me look at it in another way, trough their eyes.
I liked the look of wintery Leiden, we did some walking around. People were iceskating, and a café had made a terrace on the ice, where shivering students were drinking very cold beer. Only now, seeing the photo's again, I realise I could have made use of the ice by going onto it and photographing from viewpoints I usually can't reach.

Ik bezocht R. in Leiden op zijn verjaardag. We hadden een leuke middag; hij trakteerde me op lunch en we bezochten Museum de Lakenhal, waar we een tentoonstelling zagen over De Stijl (het tijdschrift met die naam werd in 1917 in Leiden opgericht door Theo van Doesburg) en verschillende locale schilders uit die tijd die er al dan niet door beïnvloed waren. Er was ook een tentoonstelling met schilderijen van Willem van der Nat, en we bekeken de vaste collectie schilderijen. Het is leuk om een collectie die ik al ken te bezoeken met anderen, dat helpt me om er op een andere manier naar te kijken, door hun ogen.
Winters Leiden zag er mooi uit, we wandelden wat. Mensen schaatsten, en er was een terrasje gemaakt op het ijs waar studenten èrg koud bier dronken. Pas nu ik de foto's weer zie bedenk ik me dat ik het ijs had kunnen benutten om foto's te kunnen maken vanuit standpunten die gewoonlijk niet voorhanden zijn.

I went to two lectures on causality, organised by the University of Leiden, with D. and R. (this might be getting confusing, I'm getting to know more and more R.'s, two of them living in Leiden. I'm not sure if they're okay with me using their full first names here. Just know that they're not all the same one ;-) ). I'm still pretty new to philosophy so sometimes the pace was a bit too high for me but it's a nice addition to my studybooks, it works well for me to get acquainted with subjects like these in various ways.

Ik bezocht twee Studium Generale lezingen over causaliteit in Leiden met D. en R. (dit begint wat verwarrend te worden, ik leer steeds meer R.'s kennen, waarvan er twee in Leiden wonen. Ik weet niet of ze het ok vinden als ik hun voornamen hier gebruik. Weet dat het niet steeds dezelfde betreft! ;-) ). Ik ben nog niet zo goed bekend met filosofie dus soms lag het tempo wat te hoog voor me, maar het is een goede aanvulling op m'n studieboeken, ik vind het prettig om stof als deze op verschillende manieren aangeboden te krijgen.

I attended the monthly evening of the student coöperation, and listened to lectures on Barcelona in literature, the old citywalls of Delft and on Samuel Pepys, a 17th century government official who kept a journal. Never mind that he died in 1703, the guy is live and kicking, with a facebookpage, a twitteraccount and these days posting his daily journalentries on a blog.

Ik woonde de maandelijkse dispuutavond bij, en luisterde naar lezingen over Barcelona in de literatuur, de oude stadswallen van Delft en over Samuel Pepys, een 17e eeuwse Britse ambtenaar die een dagboek bijhield. Hij mag dan in 1703 overleden zijn, hij is nog springlevend, met een facebookpagina en een twitteraccount. Zijn dagboekteksten post hij tegenwoordig dagelijks op een (Engelstalig) blog.

I attended 'Anatomy Anatomised'; two lectures on anatomical collections, at Museum Boerhaave with R., interesting!

Ik woonde 'Anatomy Anatomised' bij; twee lezingen over anatomische collecties in Museum Boerhaave met R., interessant!

I attended a lecture on the history of the Dutch language and another lecture in the same series on Dutch language, the first one with R., the second one with Francien, R. and R. (are you getting confused yet? ;-) ).

Ik woonde een SG-lezing bij over de geschiedenis van de Nederlandse taal, en nog een in dezelfde serie over de Nederlandse taal. De eerste met R., de tweede met Francien, R. en R. (als u me nog volgt? ;-) ).

I visited the Vredespaleis (Peace Palace) in The Hague with K. and L.. Not as interesting as I had hoped but it's nice to know how it looks on the inside and I did learn some things.

Ik bezocht het Vredespaleis in Den Haag met K. en L.. Niet zo interessant als ik had gehoopt maar het is leuk om er eens binnengeweest te zijn en het was wel leerzaam.

I visited 'De Verdieping van Nederland', where a different selection of historical books and documents is on display these days, I might go back within a couple of days since I didn't have time too see it all.

Ik bezocht De Verdieping van Nederland, waar een selectie historische boeken en documenten te zien is onder de noemer 'Topstukken'. Ik heb niet alles kunnen bekijken dus ga misschien binnen een paar dagen nog eens terug.

Maarten and I went to see 'Un Amour de Jeunesse'.

Maarten en ik zagen 'Un Amour de Jeunesse' in Lantaren Venster in Rotterdam.

I became an editor for 'Lees ME' (Read ME), the magazine of the ME patient organisation I'm a member of.

Ik werd redacteur voor 'Lees ME', het blad van de ME/cvs-vereniging.

We spent half a day in Utrecht with R., more about that later. (I might start coding them: R1, R2, R3, etc., but should I go with an alphabetical order, or by their family names, or order them by age, in the order I got to know them, or, or...?! And the one who gets R2 might not be too happy with the StarWars association ;-) )

We brachten een halve dag door in Utrecht met R., meer daarover later. (misschien moet ik ze aanduiden met R1, R2, R3, etc., maar zal ik dan kiezen voor een alfabetische volgorde van hun voornamen, of die van hun achternamen, een volgorde op basis van leeftijd, of ik de volgorde waarin ik ze heb leren kennen, of, of...?! En degene die R2 krijgt zal wellicht niet zo blij zijn met de Starwars-associatie ;-) )

Wilma made me a new 'medieval' skirt to go with a top I had bought in a fantasyshop last year, so I could go to the 'medieval' opening of the 'Jan van Eyck' exhibition at Museum Meermanno dressed for the occasion. Fun! The (modest) exhibition ends at 11 March, so if you want to see the drawing Claudine Chavannes-Mazel has attributed to Jan van Eyck, you have to hurry!

Wilma maakte een nieuwe 'middeleeuwse' rok voor me, passend bij een blouse die ik vorig jaar in een fantasywinkel heb gekocht, zodat ik in stijl naar de 'middeleeuwse' opening van de tentoonstelling 'Jan van Eyck Terug in Den Haag' kon in Museum Meermanno. Leuk! De (bescheiden) tentoonstelling loopt nog t/m 11 maart, dus als je de tekening die Claudine Chavannes-Mazel aan Jan van Eyck heeft toegeschreven nog wilt zien, moet je snel zijn!

I advanced at least half a decade when it comes to mobile technology. Remember how the rain killed my mobile phone in December? Wilma had an oldie laying around which was much better than nothing, but I kept fighting with it, it and I just didn't agree on some things. Martijn was nice enough to offer and 'oldie' he had laying around. It might be an antique by his standards, but to me it's a digital revolution in itself. Working it comes way more natural to me (it's a Nokia, the brand to which I'm used since 2001) and it has many more options than I'll ever use. Good thing I didn't opt for a smartphone, I would have felt lost in the future ;-)

Ik maakte een sprong voorwaarts in de tijd wat betreft mobiele technologie. Weet je nog dat de regen in december mijn mobieltje vermoord heeft? Wilma had nog een oudje liggen, dat veel beter was dan niks, maar ik bleef er ruzie mee hebben, we werden het gewoonweg niet eens. Martijn was zo aardig me een 'oudje' aan te bieden dat hij nog had liggen. Naar zijn maatstaven mag het ding dan antiek zijn, maar voor mij is het een digitale revolutie op zich. De bediening gaat me veel intuïtiever af (het is een Nokia, het merk waaraan ik sinds 2001 gewend ben) en hij heeft veel meer opties dan ik ooit zal gebruiken. Gelukkig maar dat ik niet voor een smartphone ben gegaan, ik zou me hebben gevoeld alsof ik verdwaald was in de toekomst ;-)


The phone I used over the past few months.
De telefoon die ik de afgelopen maanden gebruikte.


My new best friend
M'n nieuwe beste vriendje

We had some pretty extreme cold early in the month, around -20 degrees celcius, but by now some signs of spring are showing: crocuses and ducklings (that must have been in their eggs during that extreme cold?!), some mild days inbetween the colder ones.

Na de extreme kou van begin februari vind ik het leuk nu tekenen van lente te ontwaren: krokusjes en eendekuikens (die tijdens die extreme vorst in het ei moeten hebben gezeten?!), en soms wat minder koud is ook wel lekker.

Geplaatst op 07-03-2012.
Meer berichten over

Reactie van 1

1

Reactie geplaatst op 2014-02-25.

Reactie van 1

1

Reactie geplaatst op 2014-02-25.

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.