Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Random November

In november...

I studied for my examn in formal writing (alone and together with D.)and took it. I got an 8 out of 10. Exit Jan. Phew, back to literature analyses and -history, now that's my cup of tea!

Studeerde ik voor m'n tentamen zakelijk schrijven (alleen en met D.), waarvoor ik een 8 haalde. Klaar met Jan! Poeh, terug naar literatuuranalyse en -geschiedenis, dat ligt meer in mijn straatje!

I went to 'Kreadoe' with Wilma, a large craftmarket. We only visited the scrapbookstands (Wilma has been getting into scrapping recently). It was... an interesting experience, not one that I'm considering to repeat. I had some pretty good shoppingtherapy: buying scrapbooksupplies to emotionally compensate for the utter lack of time I have for scrapping lately ;-)

Ik ging met Wilma naar de Kreadoe. We bezochten alleen de scrapbook-kramen (Wilma houdt zich sinds kort ook bezig met scrappen). Het was... een interessante ervaring, die ik niet van plan ben te herhalen. Ik heb me wel goed uit kunnen leven met het kopen van scrapbookspullen, als emotionele compensatie voor het feit dat ik totaal geen tijd meer heb voor scrappen ;-)


Relieved to be out of there / Blij weer buiten te zijn


I fell in love with the October Afternoon Boarding Pass line!
Ik werd verliefd op de Boarding Pass lijn van October Afternoon!


Finally got a heatgun and embossing powder!
Eindelijk heb ik een heatgun en embossingpoeder!

Maarten found an envelope with free cards and a calendar on a bus stop, a bit like bookcrossing, fun!

Maarten vond op een bushalte een enveloppe met gratis kaarten en een kalender, een beetje als bookcrossing, leuk!

I visited the Mauritshuis with fellow students K., E. and L. They're about to close for renovation, which will take several years.
Inbetween the old paintings were some newer ones, paired to one of the old ones. This formed an exhibition called Dal Meets Vermeer. Not that interesting to me.
I recognised some paintings that I had seen in Bruges at the exhibition Van Eyck to Drer last January. An experience that I'm starting to enjoy now that I'm visiting art museums more often, it's like bumping into an acquaintance.

Ik bezocht het Mauritshuis met medestudenten K., E. en L.. Ze gaan binnenkort dicht voor een meerjarige verbouwing.
Tussen de oude schilderijen hingen wat moderne werken, die waren gekoppeld aan een van de oude werken, in het kader van de tentoonstelling Dal ontmoet Vermeer. Tja, och, niet heel boeiend.
Ik herkende wat schilderijen die ik in januari in Brugge had gezien tijdens de tentoonstelling Van Eyck tot Drer. Een ervaring die ik leuk begin te vinden nu ik vaker kunstmusea bezoek, het is alsof je een kennis tegen het lijf loopt.

We visited GLOW Eindhoven 2011. We spread our visit over two evenings, one of which we spent with our friend R.. We also spent some daytime in Eindhoven, as well as in Helmond.

We bezochten GLOW 2011. We brachten hier twee avonden door, waarvan n met onze vriend R.. We brachten ook overdag wat tijd in Eindhoven door, en in Helmond.

I went to a studyday on museology (yay!) at Museum Boijmans van Beuningen. I had never visited this museum and I'm SO going back there! There were interesting lectures and we got a tour.

Ik ging naar een studiedag over museologie (jippie!) in Museum Boijmans van Beuningen. Ik had dit museum nog nooit bezocht en ga zeker terug! Er waren interessante lezingen en we kregen een rondleiding.

I looked after cat Luka and bunnies Google and Ilse at Wilma and Fred's house while they were on holiday. Aafje came too, Maarten was there part of the time and our friend Michiel stayed over one night.
With Michiel, we visited the Buitenpark at the edge of town. Normally, you can see The Hague from the (artificial) hilltop, but there was such dense fog that it seemed like the world outside the park had seized to exist.

Ik paste op poes Luka en nijntjes Google en Ilse in het huis van Wilma en Fred terwijl zij op vakantie waren. Aafje kwam ook mee, Maarten was er een deel van de tijd bij en Michiel kwam een nachtje logeren.
Met Michiel bezochten we het Buitenpark aan de rand van de stad. Gewoonlijk kun je daar vanaf de (kunstmatige) heuvel Den Haag zien liggen, maar er was zulke dichte mist dat het leek alsof de wereld buiten het park niet meer bestond.

I got to attend the opening of the new exhibition of Museum Meermanno: Scary Things. The idea came from the Dutch writer Adriaan van Dis, it's about the human fascination for physical disorders that look scary. On display are old medical books and waxmodels. I didn't just attend; part of the time I handed out goodiebags to departing guests.

Ik was aanwezig bij de opening van de nieuwe tentoonstelling van Museum Meermanno: Enge Dingen. Een deel van de tijd deelde ik goodiebags uit aan vertrekkende gasten.

I went to a studyday on literature analyses in Amsterdam. I pretty much collapsed during the day: too much activities on too little sleep lately...

Ik ging naar een studiedag over literatuuranalyse in Amsterdam. Ik stortte in de loop van de dag zo'n beetje in: teveel activiteiten met te weinig slaap de laatste tijd...


Oosterheem looking urban in the early morning light
Oosterheem met stads aanzien in het vroege ochtendlicht

I attended a lecture on Medieval sources at the National Archives by Dick de Boer, with K. and L.. I also popped into an exhibition with Medieval books going on in the same building. More on both later.

Ik woonde een lezing bij van Dick de Boer in het Nationaal Archief, met K. en L.. Ik rende ook even binnen bij de tentoonstelling met middeleeuwse boeken in de Verdieping van Nederland (in hetzelfde pand). Later meer over beide.


Out on a little Black Pete mission for L., dressed for the occasion ;-)
Op een Zwarte Pieter missie voor L., uitgedost voor de gelegenheid ;-)

I joined R. who wanted to visit Museum Meermanno, we had a good time and walked around the city center later on. Someone had put a scarf on Johan van Oldenbarnevelt's statue to keep it warm, cute!

Ik hield R. gezelschap die Museum Meermanno wilde bezoeken, het was leuk. Achteraf liepen we nog wat door het centrum. Iemand had het standbeeld van Johan van Oldenbarnevelt een das omgedaan tegen de kou, lief!

We visited our old friend A. and his family, it was good to see him for the first time in several years.

We bezochten onze oude vriend A. en zijn familie, het was leuk om hem voor het eerst in jaren weer eens te zien.

We celebrated our first sinterklaasparty of the season.

We vierden ons eerste sinterklaasfeestje van het seizoen.

Geplaatst op 01-12-2011.
Meer berichten over

Reactie van Annemarie

You are so busy!! I am glad you are enjoying your classes and being so successful on your exams.

Reactie geplaatst op 2011-12-02.

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.