Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Allard, Alexander and/en Amsterdam

On March 11 I went to Amsterdam. I walked trough the city center for a bit and found a Waterstones. I went in but man, English books, Dutch prices, I don't think so! Knowing I would be able to go on a shoppingspree in London bookstores within a couple of weeks did wonders for my willpower!

Op 11 maart ging ik naar Amsterdam. Ik liep wat door het centrum en vond een Waterstones. Ik ging naar binnen maar man! Engelse boeken, Nederlandse prijzen, ik dacht het niet! De wetenschap dat ik me een paar weken later zou kunnen uitleven in Londense boekhandels deed wonderen voor m'n zelfbeheersing!

I had come to Amsterdam to visit the Allard Pierson Museum.

Ik was naar Amsterdam gekomen om het Allard Pierson Museum te bezoeken.

The Allard Pierson Museum, having multiple entrances, is one of those museums that gives you a sticker after paying the entrance fee (or after waving your museumcard if you're like me).

Het Allard Pierson Museum heeft meerdere ingangen, en is daarom een van die musea die je na het kopen van je toegangskaartje (of het zwaaien met je museumkaart als je op mij lijkt) een sticker geven.

I had visited the museum once before, with Maarten. This time I came for an exhibition on Alexander the Great: Alexander's Legacy - Greeks in Egypt. There was some overlap in running time with the exhibition on Alexander the Great in the Hermitage, that I visited in December, but they had chosen a different angle. At the Allard Pierson Museum they focussed on the influenced that the Greeks had on Egypt after this conquest. The design of the exhibition looked great but the decoration wasn't exactly practical; drapes in front of showcases weren't as see-trough as they should have been so some things were hard to see/read.

•I learned about the conquests of Alexander the Great and about the Ptolemaic Kingdom that resulted from them.
•I learned that Alexander cut the the Gordian Knot.
•I learned about the Library of Alexandria
•I learned about a design for a statue of Arisnoe that was meant to float in the air thanks to a magnetic ceiling.
•I learned about Heron of Alexandria (10-70 AD) who invented things like a steamengine, an automatic door-opener and a vending machine that dispensed a set amount of water after inserting a coin.
•I learned about Archimedes' Screw and how I should love that man: his invention might have had something to do with us Dutchies having dry feet whilst living under sealevel, but more importantly: his screw forms the base of the chocolate fountain!
•I was rememinded of how Greek used to be written without spaces.
•I was reminded of how in Age of Empires, the Greeks were lead by Darius.
•I saw photo's in the exhibition, of Sardis and Miletus, that made me think of locations in the books of Tolkien and Hobb. Ruins with a magical feel to them.
•I saw how pygmy people used to be depicted wearing a pointy hat, and wondered if this has something to do with the gnome-habit of wearing a pointy hat.
•I saw one of Plantin's Polyglot bibles.

According to the information in the exhibition, technical inventions were often meant for entertainment rather than practical innovation. I have some doubt about that and wonder what the people connected to the Musaeum (this is where the word museum derived from!) would have thought about that statement. The truth might embody both entertainment and some practical usefulness of course.

Ik had het museum al eerder bezocht, met Maarten. Ditmaal kwam ik voor de tentoonstelling Alexanders Erfenis - Grieken in Egypte. Deze tentoonstelling liep gelijktijdig met de tentoonstelling over Alexander de Grote in de Hermitage die ik in december had bezocht, maar met een andere invalshoek. Bij het Allard Pierson Museum was gekozen voor het belichten van de invloed die de Grieken door deze verovering kregen in Egypte. De tentoonstelling was mooi vormgegeven maar de decoratie was niet bepaald practisch: vitrage voor vitrines maakte het soms lastig om dingen te zien/lezen, blijkbaar was hij wat minder doorzichtig dan gepland.

•Ik leerde over de veroveringen van Alexander de Grote en over het Ptolemaïsche koninkrijk dat eruit voortkwam.
•Ik leerde dat Alexander de Gordiaanse Knoop doorhakte.
•Ik leerde over de Bibliotheek van Alexandrië
•Ik leerde over een ontwerp voor een standbeeld van Arisnoe dat bedoeld was om dankzij een magnetisch plafond in de lucht te zweven.
•Ik leerde over Heron van Alexandrië (10-70nC) die dingen uitvond als de stoommachine, de automatische deuropener, een automaat die na inworp van een munt een afgepaste hoeveelheid water afgaf.
•Ik leerde over de schroef van Archimedes en dat ik de man zou moeten liefhebben: zijn uitvinding zou best eens iets te maken kunnen hebben met dat wij hier onder zeeniveau droge voeten houden, maar belangrijker nog: zijn schroef stond model voor de chocoladefontein!
•Ik werd herinnerd aan hoe het Grieks geschreven placht te worden zonder spaties.
•Ik werd herinnerd aan Age of Empires, waarin de Grieken worden aangevoerd door Darius.
•Ik zag foto's van Sardis en Milete die me deden denken aan locaties in de boeken van Tolkien en Hobb. Ruïnes met een magische sfeer.
•Ik zag hoe Pygmeën afgebeeld plachten te worden met puntige hoeden, en vroeg me af of dit iets te maken heeft met de kabouter-gewoonte om punthoeden te dragen.
•Ik zag een Polyglotbijbel van Plantijn.

Volgens de informatie in de tentoonstelling waren technische uitvindingen niet bedoeld voor praktische innovatie maar als vermaak. Ik weet dat zo net nog niet en vraag me af wat de mensen die verbonden waren aan het Mouseion (hier komt ons woord museum vandaan!) van dat standpunt zouden hebben gedacht. Het zou natuurlijk goed kunnen dat de waarheid beide omvat: vermaak en wat praktisch nut.

Bij de tentoonstelling hoorde een Nederlandstalige Facebookpagina waarom zogenaamd de reis en het leven van Alexander gevolgd werden, wel een aardig idee: Alexander_de_grote.

Ook nog aardig: Alexander vormde het onderwerp van het eerste niet-religieuze boek dat in de Nederlanden gedrukt werd: 'Die hystorie vanden grooten Coninck Alexander'.

Geplaatst op 09-10-2011.
Meer berichten over

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.