Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Random March

On March 4 I found out I had lost another 1,5 kilo's. That meant I was allowed to open up another one of Citrientjes presents! It was a nice little scrapbook kit.

Op 4 maart bleek weer 1,5 kilo afgevallen te zijn. Dat betekende dat ik weer een van Citrientjes cadeautjes uit mocht pakken! Het was een leuk scrapbook kitje.

We celebrated Fred's 65th birthday. We ordered Greek food, yum!
We also paid a visit to Frank, Nicolette and Danja for Frank's birthday. While we were there we played some soccer and sucked at it, but had fun none the less.

We vierden Fred's 65e verjaardag. We bestelden Grieks, lekker!
We bezochten ook Frank, Nicolette en Danja voor Franks verjaardag. We voetbalden daar wat, het ging knudde maar we hadden er desondanks plezier in.

My ID-card for the EU needed to be replaced and I got a passport in stead. Now I'm allowed to travel outside of the EU and I have to carry an extra wallet because it won't fit into my main wallet. It will stay valid for five years. Big plans peeps, big plans. But not anytime soon.

Mijn Europese identiteitskaart verliep in maart en ik haalde er een paspoort voor in de plaats. Nu mag ik buiten de EU reizen en moet ik een extra portomonnee rondsjouwen omdat hij niet in m'n gewone portomonnee past. Het blijft vijf jaar geldig. Grote plannen, mensjes. Maar voorlopig nog niet.

There were two weekends with work being done on the tramwaytracks near our building during the night. I need my sleep so I went to stay at Wilma and Fred's those nights.

Er waren twee weekenden met nachtelijke werkzaamheden aan het tramspoor in de buurt van onze flat. Ik heb m'n slaap nodig dus ging die nachten bij Wilma en Fred logeren.

On March 19 Wilma and I went shopping for the annual bookweek. Buy a (Dutch) book and get a free giftbook. I was looking for Dutch literature that appealed to me but couldn't find any that wasn't way too expensive. So I ended up with non-fiction again. I'm happy with my choise but I was in desperate need of some fiction, because what's life without a little escapism from time to time?!
Maarten was pleasantly surprised last year when I bought only four books in the bookweek. This year I didn't only have trouble with finding books I liked, I also had some big time bookshopping planned a couple weeks later in London, so I managed to limit myself...

Op 19 maart gingen Wilma en ik boekwinkelen in Leidschenhage in het kader van de boekenweek. Ik zocht Nederlandse literatuur die me aansprak maar kon niks vinden dat niet veel te duur was. Dus ik kwam toch weer bij non-fictie terecht. Ik ben blij met mijn keuze maar had ernstige behoefte aan wat fictie, want wat is het leven zonder een beetje escapisme op z'n tijd?!
Maarten was vorig jaar blij verrast dat ik maar vier boeken kocht in de boekenweek. Dit jaar had ik niet alleen moeite met het vinden van leuke boeken, ik had ook een ernstige hoeveelheid boekwinkelen gepland voor Londen een paar weken later, dus ik wist me in te houden...

We also scored lots of buttons in a sale of a fabric store that was closing down.

We scoorden ook een heleboel knopen in de opheffingsuitverkoop van een stoffenzaak.

Then I went to The Hague and met up with Maarten. We walked from the city center to Scheveningen (near the beach). It was a nice walk, I saw parts of the city I didn't know before.

Toen ging ik naar Den Haag, waar ik met Maarten had afgesproken. We liepen van het centrum naar Scheveningen. Het was een leuke wandeling, ik zag delen van de stad die ik daarvoor nog niet kende.

After that we took a tram back to town and had dinner at an Italian restaurant with the inlaws to celebrate granny in law's birthday. I had made her a card, using a postcard from the national museum of antiquities (she fondly remembers her visit to Egypt) and Wilma's stash. (yes, I signed it with 'Kathinka', I don't use my full name very often but on some occasions with certain people I do. I also use it when I pick up the phone, not sure why.)

Daarna namen we de tram terug de stad in, waar we met de schoonfamilie bij een Italiaans restaurant aten om schoon-oma's verjaardag te vieren. Ik had een kaart voor haar gemaakt, waarvoor ik een kaart van het Rijksmuseum van Oudheden en Wilma's knutselvoorraad had gebruikt. (ja, hij is ondertekend met 'Kathinka', ik gebruik m'n volledige naam niet vaak maar in sommige situaties bij sommige mensen wel. Ik gebruik hem ook als ik de telefoon opneem, geen idee waarom eigenlijk.)

Something went wrong with our washingmachine ;-)

Er ging iets mis met onze wasmachine ;-)

It's time to admit it: my scraproom is full to the brim and I need to reorganize.

Het wordt tijd dat ik het onder ogen zie: m'n scrapkamertje is overvol en het is tijd om eens goed op te ruimen.

F&R came over for dinner (the wine is their's, we prefer water, thank you ;-). It was great spring weather, we had our salads on the balcony. But maybe I should have brought a coat when we went out for icecream after dinner...

F&R kwamen eten (de wijn is van hen, wij drinken liever water, dank u ;-) ). Het was mooi lente-weer, we aten onze salade op het balkon. Maar misschien had ik beter een jas mee kunnen nemen toen we na het eten een ijsje gingen halen...

On March 29 I went to The Hague for my third study meeting, which was great fun as well as interesting, I really like attending them and meeting my fellow students, and our teacher/mentor/whatever it's called is a nice guy who puts up with all our questions and my interruptions (mostly on topic, mind you! ;-) ). I enjoy having these people around with whom I share so many interests and who are working on the same stuff as I am. I have some activities planned that will allow me to meet more of my fellow students and am looking forward to that!
Before the meeting I spent some time along the Hofvijver in The Hague. It's the pond next to our government buildings. I noticed buds on the treebranches and enjoyed watching the birds on and around the water.

Op 29 maart ging ik naar Den Haag voor de derde begeleidingsbijeenkomst van m'n studie. Die was zowel leuk als interessant. Ik vind het erg leuk om erheen te gaan en mijn medestudenten te ontmoeten, en onze studiebegeleider is een aardige man die al onze vragen en mijn onderbrekingen (on-topic, dat wel! ;-) ) kan hebben. Ik vind het leuk om in het gezelschap van deze mensen te zijn met wie ik zoveel interesses gemeen heb, en die aan dezelfde dingen werken als ik. Ik heb wat activiteiten gepland staan waarbij ik meer medestudenten ga ontmoeten, ik heb er zin in!
Voor de bijeenkomst bracht ik wat tijd door bij de Hofvijver. Ik zag knoppen aan de boomtakken en keek naar de vogers in en rond het water.

On March 31 we left for London. More on that after I make my way trough 2700+ photo's, which will probably be about May-ish.

Op 31 maart gingen we naar Londen. Meer daarover nadat ik de 2700+ foto's heb uitgezocht, dat zal zo'n beetje in mei zijn verwacht ik.

Geplaatst op 07-04-2011.
Meer berichten over

Reactie van ctje

voor mij ook elke keer verassing wat er in zit, ik ben allang weer vergeten.

Reactie geplaatst op 2011-04-08.

Reactie van Marit

Pfff... ik had eindelijk even tijd om je 'maart verhaal' te lezen, en ben nu weer lekker bij! Leuk, zo'n overzicht van de maand. Jij zou ook goed zoiets in een art journal kunnen, maar zo te lezen heb je het veel te druk met andere dingen! Fijn dat je studie is wat je er van verwachtte/wenste! Geniet van de lente!

Reactie geplaatst op 2011-04-10.

Reactie van 1

1

Reactie geplaatst op 2014-03-11.

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.