Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

France 2010 Day 8 and 9: Entre Artistes Montpellier / Frankrijk 2010 Dag 8 en 9: Entre Artistes Montpellier

Early this year we were thinking about traveling to the South of France in the first weeks of October. And I had been wanting to go to a scrapbook workshop weekend for a while. So when I saw a blogpost from Céline Navarro about the Entre Artistes weekend in Montpellier on 9 and 10 October, I was set on going! It was the first thing of this vacation that I booked! We chose our hotel within walking distance from the hotel where the weekend was being held, but on the first morning I managed to get lost and walk around for about 45 minutes before I reached my destination, all the while carrying a heavy shopper filled with scrapbooksupplies! I even passed our own hotel again at some point! ;-)
I picked my seat for a very obvious reason:

Begin dit jaar overwogen we om in de eerste weken van oktober naar Zuid-Frankrijk te gaan. En ik wilde al een tijdje een keer naar een scrapbook weekend met workshops. Dus toen ik een blogpost zag van Céline Navarro over het Entre Artistes weekend in Montpellier op 9 en 10 oktober, was ik erop gebrand, te gaan! Het was het eerste van deze vakantie dat ik boekte! We kozen ons hotel op loopafstand van het hotel waar het weekend gehouden werd, maar op de eerste ochtend kreeg ik het voor elkaar om te verdwalen en 45 minuten te lopen voor ik mijn bestemming bereikte, al die tijd sjouwend met een zware boodschappeltas vol scrapspullen! Ik kwam op een gegeven moment zelfs weer langs ons eigen hotel! ;-)
Ik koos mijn zitplaats voor een overduidelijke reden:

The cd-envelope that went with my seat had cupcakes on it ;-)
I sat at a table with very nice and talented ladies, inbetween Clochette and, when she wasn't teaching her own workshop, Corinne Delis. I was very lucky that the French ladies at my table spoke some English, although that ment that I only improved on my French a little. I now know how a papercutter and a gnome are being called in French ;-)

Er stonden cupcakes op het cd-envelopje dat bij mijn zitplaats hoorde ;-)
Ik zat aan een tafel vol aardige dames, tussen Clochette en, wanneer ze zelf geen workshop gaf, Corinne Delis. Ik bofte dat de Franse dames aan mijn tafels wat Engels spraken, ondanks dat dat betekende dat ik mijn Frans maar een beetje heb verbeterd. Ik weet nu hoe een papiersnijder en een kabouter heten in het Frans ;-)

We had a little opening speach from the three main teachers: Céline, Karine Cazenave Tapie and Corinne, and then it was time for the first workshop! We were devided over two rooms, my room started with Corinne's photography workshop, about making self portraits. She began with a presentation.

We kregen een kleine welkomstspeech van de drie belangrijkste docenten: Céline, Karine Cazenave Tapie en Corinne, en toen was het tijd voor de eerste woprkshop! We waren verdeeld over twee ruimtes, de ruimte waarin ik zat begon met Corinnes fotografie workshop, over het maken van zelfportretten. Ze begon met een presentatie.

Then we headed outside, across the road. We were on an intersection, next to the tramway, and many people were wondering what over 30 ladies were doing, standing around and all pointing their camera's at themselves ;-)

Daarna gingen we naar buiten, naar de overkant van de weg. We stonden op een kruispunt, naast het tramspoor, en heel wat mensen vroegen zich af wat meer dan 30 vrouwen daar deden, verspreid staand en camera's op zichzelf richtend ;-)


Photo by Lauriol Aude


Photo by Lauriol Aude

After a while we went back inside (we were the lucky ones, the other group had this workshop the next day while it was raining!) and got some explanation and tips on photoshop. I slightly edited my selfportraits, mostly just using the clone tool (every womans best friend ;-) ) removing zits.
We had a lunchbreak (I had brought some crackers and took them outside, I'm not a big luncher most days, if I lunch at all) and then we got messy. I can't show you anything yet because the workshops need to be a surprise for a little while longer, so stay tuned! And yes, that is gesso in my hair ;-)

Na een tijdje gingen we terug naar binnen (wij waren de bofferds, de andere groep had deze workshop de volgende dag terwijl het regende!) en kregen we uitleg over en tips voor photoshop. Ik heb mijn zelfportretten een beetje bewerkt, vooral met gebruik van de clone tool (de beste vriend van iedere vrouw ;-) ) om puistjes te verwijderen.
We hadden een lunchpauze (ik had wat crackertjes meegebracht en ging daarmee even buiten zitten, ik ben niet zo'n luncher) en daarna staken we de handen uit de mouwen. Ik kan nog niks laten zien omdat de workshops nog even een verrassing moeten blijven, ze volgen later dus nog! En ja, dat is gesso in m'n haar ;-)

I was exhausted by the end of the day. Fortunately I could leave my supplies that would be locked in the room, and I now knew the way to my hotel, which saved me half an hour of walking ;-) Maarten, who had been checking out all local public transport, had gotten us a tin of ravioli for dinner, I was too tired to go out that evening!

Aan het eind van de dag was ik uitgeput. Gelukkig kon ik mijn spullen achterlaten, de ruimte zou afgesloten worden, en nu wist ik de weg naar m'n hotel, dat bespaarde me een half uur lopen ;-) Maarten, die die dag al het locale openbaar vervoer had ontdekt, had een blik ravioli geregeld als avondeten, ik was te moe om er die avond nog op uit te gaan!

10 October, before the workshops started, having a drink and some pastry.

10 oktober, wat drinken en zoete broodjes snoepen voor de workshops beginnen.

It was another great day of crafting. Here's Karine explaining about her project. By then I had gotten 'into' the French, I still couldn't really speak it but I could understand part of the explanation.

Het was weer een geweldige dag die ik knutselend doorbracht. Hier geeft Karine uitleg over haar project. Tegen die tijd was ik wat meer gewend geraakt aan het Frans, spreken ging nog steeds erg beperkt maar ik kon wel een deel van de uitleg begrijpen.

Scrapping away!

During the lunchbreak I headed out to find something to eat and finally found a little grocarystore near our hotel that was open, that didn't sell anything healthy that I could eat with my picky stomach, so I got some pringles and cookies. In the afternoon we had a workshop by Céline, but one technique used aceton. I have an overly sensitive sense of smell so when they started using it I had to go to the other room. All places were taken but I found myself a large table to the side that Karine was nice enough to clear for me, so I was sitting alone for the last one or two hours but got a large workspace in return. There was a lottery drawing and this is what I won!

Tijdens de lunchpauze ging ik er op uit om wat te eten te vinden. Ik kwam al in de buurt van ons hotel toen ik eindelijk een supermarktje vond dat open was. Ze hadden niks gezonds waar mijn maag tegen kon, dus ik kocht wat pringles en koekjes. 's Middags kregen we een workshop van Céline, maar bij één van de technieken werd aceton gebruikt. Ik ben overgevoelig voor veel geuren dus toen ze dat begonnen te gebruiken moest ik naar de andere ruimte verkassen. Alle plaatsen daar waren bezet, maar ik vond een grote tafel aan de zijkant en Karine was zo aardig die voor me leeg te ruimen. Ik zat dus de laatste éé, twee uur alleen maar had wel lekker veel werkruimte. De prijzen voor de loterij werden getrokken en dit is wat ik won:


Photo by Damien (Céline's man)

It was a fantastic experience, learning new things (scrapwise, photographywise and French words), scrapping all day and meeting a lot of nice women!
When I got back at the hotel that evening I was on the brink of migraine from exhaustion, so I got into bed and Maarten got me some chickennuggets that I was totally craving for, and I took some bites of his sandwich. It was worth it!

Het was een fantastische ervaring, ik leerde nieuwe dingen (qua scrappen, qua fotografie en qua Frans), scrapte hele dagen heb veel aardige vrouwen ontmoet!
Toen ik terugkwam in het hotel die avond zat ik op het randje van migraine door de uitputting, dus ik kroop m'n bed in en Maarten haalde wat kipnuggets voor me, waar ik erge trek in had (en ik nam een paar happen van z'n broodje). Het was het waard!

Geplaatst op 29-11-2010.
Meer berichten over

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.