Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

France 2010 Day 7: Cevennes and Montpellier / Frankrijk 2010 Dag 7: Cevennen en Montpellier

On 8 October we started the day in Le Rozier. In Le Rozier the Gorges du Tarn and the Gorges de la Jonte come together. It is said that the Gorges du Tarn are the prettiest, but they would have meant a detour and we were planning to have some time left for the Pont du Gard before we had to turn in the car.
We weren't disappointed; the Gorges de la Jonte were beatiful, especially because of the fall colours!

Op 8 oktober begonnen we de dag in Le Rozier. In Le Rozier komen de Gorges du Tarn en de Gorges de la Jonte samen. De Gorges du Tarn worden als de mooiste beschouwd, maar we hadden geen tijd voor de omweg die ze zouden betekenen aangezien we tijd over wilden houden om de Pont du Gard te bezoeken voor we de auto inleverden.
We werden niet teleurgesteld; de Gorges de la Jonte waren prachtig, vooral vanwege de herfstkleuren!

After leaving the gorge we followed winding roads trough woods and fields and more woods and reached the Abīme de Bramabiau, an underground river. We were just in time for the tour that was given by a French geology student with limited knowledge of English. The rest of our company existed out of a French couple and a German couple. We saw deep/high caves and squeezed trough narrow cracks, and saw and learned interesting things about geology.

Nadat we de kloof verlieten volgden we slingerwegen door bossen en velden en meer bossen om zo de Abīme de Bramabiau te bereiken, een ondergrondse rivier. We waren precies op tijd voor de rondleiding die werd gegeven door een Franse geologiestudent met beperkte kennis van het Engels. De rest van het gezelschap bestond uit een Frans stel en een Duits stel. We zagen hoge/diepe grotten en gingen door smalle spleten, en zagen en leerden interessante dingen over geologie.

After the tour we had lunch at the café, a local dish of omelet and mushrooms. With our bellies filled we set out for Mont Aigoual.

Na de rondleiding lunchten we in het café, met een locale schotel van ommelet en paddestoelen. Met onze buikjes vol gingen we op weg naar Mont Aigoual.

And then we drove into a cloud. Not a good thing when visiting a viewpoint...

En toen reden we een wolk in. Niet echt handig als je een uitkijkpunt bezoekt...

I'm sure the view would have been wonderful ;-)

Het uitzicht was vast prachtig geweest ;-)

So I picked a very pretty route down the mouintain but it wasn't the one we had planned on. Can you blame me? I can read a map but I don't do well doing so sitting in a driving car (too much pressure and distraction and not enough space to unfold the map!), and with such fog it's pretty difficult to navigate! It took us a while to find out, and by then, we had had a pretty extensive detour. And I wasn't feeling to well. As soon as I realised where we were, I knew how to get to Nīmes, we had to pass the Abīme de Bramabiau again. We made it back to Nīmes only a couple of minutes late and had no trouble turning in the car. But the Pont du Gard? Our reason for coming to that region and renting a car? I guess we'll have to go back some day!

Dus ik koos een mooie route de berg af maar het was niet de route die we van plan waren. Kun je het me kwalijk nemen? Ik kan kaartlezen maar dat gaat niet zo lekker in een rijdende auto (te veel druk en afleiding en te weinig ruimte om de kaart goed open te vouwen!), en met zulke mist is het lastig navigeren! Het duurde een tijdje voor we het door hadden, toen hadden we al een uitgebreide omweg gemaakt. En ik voelde me niet lekker. Toen ik besefte waar we waren, wist ik hoe we in Nīmes moesten komen, we moesten nogmaals langs de Abīme de Bramabuai rijden. We kwamen maar een paar minuten te laat aan in Nīmes en het inleveren van de auto gaf geen problemen. Maar de Pont du Gard? Onze reden om naar deze regio te gaan en een auto te huren? Ik denk dat we ooit nog maar een keer terug moeten gaan!

We took a train to Montpellier.

We namen een trein naar Montpellier.

In Montpellier we stayed at the Ibis Montpellier Centre. We got a room with a bathroom that had no door and a very limited amount of walls. We like doors. And walls. We tried to get another room but they were fully booked. We are usually very satisfied with Ibis hotels but let me assure you, we won't be going back to that hotel...

In Montpellier verbleven we in het Ibis Montpellier Centre. We kregen een kamer met een badkamer zonder deur en een erg beperkt aantal muren. We houden van deuren. En van muren. We probeerden een andere kamer te krijgen maar het hotal zat vol. we zijn gewoonlijk erg tevreden met Ibis hotels maar laat me je verzekeren, naar dit hotel gaan we niet terug...

We went to the central square of Montpellier and had kebab for dinner. Some musicians were playing medieval-like in front of the theater, we stayed to listen to them for a while. They gathered quite an audience and some people were dancing. Music like that always makes me happy!

We gingen naar het centrale plein van Montpellier en aten kebab. Voor het theater speelden muzikanten middeleeuws-achtige muziek, we bleven een tijd staan luisteren. Er kwam heel wat publiek op af en sommige mensen dansten. Dat soort muziek maakt me altijd vrolijk!

Geplaatst op 24-11-2010.
Meer berichten over

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.