Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Random Oktober

On 1 October, Wilma drove me to a Scrapbookstore in Voorburg to get some last supplies I needed for the Entre Artistes workshop weekend, and she bought me some papers and alpha-stickers. The little bookcovers are for next years fantasy fair to go with my steampunk explorer outfit. I also got some stuff in the mail, Wilma had me order the steampunk paperline from Graphic 45 and is nice enough to share it with me.

Op 1 oktober reed Wilma met me naar Scrapbook Nederland in Voorburg, om wat laatste spullen te pakken te krijgen voor het Entre Artistes workshop weekend, en ze kocht wat papier en alfabetstickertjes voor me. De kleine boekkaftjes zijn bedoeld voor m'n ontdekkingsreiziger steampunk outfit voor de Elf Fantasy Fair volgend jaar. Ik kreeg ook nog wat spullen binnen via de post, Wilma had me gevraagd de steampunk papierlijn van Graphic 45 te bestellen en is zo aardig die met me te delen.

Wilma found these at Ikea; cupcakeliners!

Wilma vond deze cupcakevormpjes bij Ikea!

We went to celebrate Martijns birthday and had a nice chinese/indonesian dinner.

We gingen op verjaardagsbezoek bij Martijn en aten chinees.

Months ago our neighbourhoods veggie shop closed. After months of anticipation and being curious of what kind of store would replace it, we got... a new veggie store! I'm quite happy about that, because I scored some parsnips!

Maanden geleden sloot de groentenwinkel in onze wijk. Na maanden nieuwsgierig afwachten wat ervoor in de plaats zou komen, kwam er... een nieuwe groentenwinkel! Ik ben daar wel blij mee, ik kreeg er wat pastinaken te pakken!

I can't believe I never thought of combining these before! MEOUW!!!

Ik kan niet geloven dat ik er nooit eerder aan heb gedacht om deze twee te combineren! MIAUW!!!

First hot chocolate of the season

De eerste warme chocola van het seizoen

The new veggiestore also sold pieces of pumpkins, so I had my first try at fresh pumpkin soup. I used Elise's recipe. Yum!

De nieuwe groentenwinkel verkocht ook stukken pompoen, dus ik maakte voor het eerst verse pompoensoep. Ik gebruikte het recept van Elise. Lekkurrrr!

Maarten, Francien and I went to The Hague. We came across this project called 'Journey' about sex trafficking from the Helen Bamber Foundation.

Maarten, Francien en ik gingen naar Den Haag. We kwamen dit project genaamd 'Journey' van de Helen Bamber Foundation tegen, over sex trafficking.

We went to visit the Haags Historisch Museum.

We bezochten het Haags Historisch Museum.

Aafje is allowed in the part of the livingroom where the desk is, ever since I put the pc on top of the desk (no powercables to nibble on within reach anymore ;-) ). So this is how she spends part of her days.

Sinds ik de pc bovenop het bureau heb gezet en daardoor de snoeren niet meer (nou ja, erg lastig) bereikbaar zijn voor een knagend Aafje, mag ze in het deel van de woonkamer waar het bureau staat komen. Dit is hoe ze sindsdien een deel van haar dagen doorbrengt.

Citrientje has decided that I could use some motivation in my quest for losing some weight. So after I had lost my first kilo, she sent me this big fat cutely decorated (I think Ukkie had something to do with that ;-) ) envelope.

Citrientje heeft besloten dat ik wel wat extra motivatie kon gebruiken bij mijn poging om af te vallen. Dus nadat ik m'n eerste kilo kwijt was, stuurde ze me deze grote dikke leuk versierde enveloppe (ik denk dat Ukkie wat van doen heeft gehad met het versieren ;-) ).

It contained lots of little presents. I'm allowed to open one each time I lose a kilo (she's being very sweet sending this but also very optimistic about my future efforts ;-) ).

Hij bevatte veel kleine cadeautjes. Elke keer dat ik een kilo afval mag ik er een openmaken (het is erg aardig van haar om me dit te sturen maar ook erg optimistisch over mijn te verwachten vorderingen ;-) ).

As I had already lost my first kilo, I could open my first present right away. It contained a booklet with motivational stickers ;-) So I'm going to be very childish about this; every time I get some exercise (like a walk outside for more than 15 minutes, 5 minutes on the hometrainer, some cycling outside, dusting a whole room, for me as a CFS-patient that's exercise) or stay away from chocolate and the likes for a whole day (I'm all about little portions, bu a whole day is like eternity when it comes to having no chocolate!) I get to have a sticker ;-) I think I'm using them in my journal on the days I've earned them, so far I've earned 7 stickers! ;-) Thank you Citrientje!
I'm also up against Frank in a little weighloss-challenge. Whoever loses the most weight before christmas gets full honour and a card with congratulations from the loser. So far he's taking the lead...

Aangezien ik mijn eerste kilo al kwijt was mocht ik meteen het eerste cadeautje openmaken. Het bevatte een boekje met motivatiestickers ;-) Dus ik ga het lekker kinderachtig aanpakken; elke keer dat ik wat beweging krijg (een wandeling buiten van meer dan een kwartier, 5 minuten op de hometrainer, een stukje fietsen, een hele kamer afstoffen, voor mij als ME-patiënt is dat sporten) of als ik een hele dag niet snoep (ik ben wel van de kleine porties, maar een héle dag zonder chocolade, dat is een eeuwigheid!) verdien ik een sticker. Ik denk dat ik ze in m'n journal ga gebruiken bij de dagen dat ik ze verdiend heb. Tot zover heb ik 7 stickers verdiend! ;-) Dankjewel Citrientje!
Ik neem het ook op tegen Frank in een afval-challenge. Wie het meest afvalt voor kerst krijgt de eeuwige roem en een felicitatiekaart van de verliezer. Vooralsnog gaat hij aan kop...

Wilma brought a new friend for the Cupcakes.

Wilma bracht een nieuw vriendje mee voor de Cupcakes.

Not helpful when it comes to loosing weight, but we realised that we didn't get an icecream from our local icecreamshop this year. I think we were just in time, they only had a few flavours left but it was yum! I had chocolate and white chocolate, Maarten had smurf flavour and vanilla.

Niet echt handig wat betreft het afvallen, maar we beseften dat we dit jaar nog geen ijsje hadden gehaald bij de plaatselijke ijszaak. Ik denk dat we nog net op tijd waren, er waren nog maar een paar smaken om uit te kiezen maar het was lekker! Ik had chocolade en witte chocolade, Maarten had smurfensmaak en vanille.

I've been listening to a series of historylectures about science, magic and religion, interesting!

Ik luister de laatste tijd naar een serie geschiedeniscolleges over wetenschap, magie en religie, interessant!

Geplaatst op 31-10-2010.
Meer berichten over

Reactie van Annemarie

Best wishes with the exercise and weight loss. I know what it is like. You have a great friend.

Reactie geplaatst op 2010-10-31.

Reactie van ctje

succes met je poging, de stickers werken wij ook mee erg kinderachtig en erg leuk :)

Reactie geplaatst op 2010-11-07.

Reactie van 1

1

Reactie geplaatst op 2014-08-13.

Reactie van 1

1

Reactie geplaatst op 2014-08-13.

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.